Bezpečnostné informácie

 

Nachádzate sa na web stránke spoločnosti GESTAL, s.r.o. Vstupom na ňu, jej používaním a sťahovaním akýchkoľvek materiálov z webovej stránky súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok a ste nimi viazaní.
Spoločnosť GESTAL, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia meniť tieto podmienky.


Vlastníctvo:

Potvrdzujete, že všetky materiály, použité na tejto webovej stránke, najmä informácie, dokumenty, produkty, logá, grafiky, obrázky a služby poskytla spoločnosť GESTAL, s.r.o. alebo ňou poverení autori, vývojoví pracovníci a dodávatelia tretej strany, pričom súvisiace práva duševného vlastníctva prislúchajú spoločnosti GESTAL, s.r.o. a/alebo ňou uvedených subjektom. Jednotlivé prvky webovej stránky a uverejnené materiály sú chránené obchodnou úpravou a inými zákonmi, a nesmú sa kopírovať ani imitovať. Názov www.gestal.sk (resp. GESTAL E-SHOP), logo spoločnosti GESTAL s.r.o. sú obchodnými značkami spoločnosti GESTAL, s.r.o. Všetky ďalšie názvy produktov, mená spoločností, známky, logá a symboly môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.


Bezpečnostné plány:

Bezpečnostné plány spoločnosti GESTAL, s.r.o. zabezpečuje ochranu osobných údajov partnerov, zákazníkov a jej obchodných partnerov.
Informácie, ktoré nám poskytnete, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.
Za bezpečnosť bankových transakcií zodpovedá príslušná banka realizujúca transakciu, prípadne pošta, alebo finančná inštitúciu, ktorú ste poverili vykonaním finančnej operácie na svoje vlastné riziko.
Spoločnosť GESTAL, s.r.o. nezodpovedá za žiadnu finančnú operáciu prevedenú bez jej súhlasu, pričom platba za tovar cez internetovú stránku www.gestal.sk/eshop, www.loveckepotreby.skwww.puskohlady.sk, www.e-trezory.sk nemôže byť považovaná za platbu vykonanú s jej súhlasom.

Materiály nachádzajúce sa na tejto stránke povoľuje spoločnosť GESTAL, s.r.o. študovať a sťahovať len pre osobné, nie komerčné účely, za podmienok že autorské práva týkajúce sa týchto originálnych materiálov, alebo ich kópií a iné práva týkajúce sa duševných diel budete v plnej miere rešpektovať. Materiály nachádzajúce sa na tejto stránke nesmiete upravovať, znovu vyhotovovať, zverejňovať, predkladať, šíriť, resp. iným spôsobom použiť na komerčné účely alebo pre potreby verejnosti. V zmysle týchto podmienok je zakázané materiály tejto stránky použiť - za akýmkoľvek účelom - na iných internetových stránkach, resp. v sieťach počítačových systémov. Materiály nachádzajúce sa na tejto stránke sú chránené autorskými právami, ich akékoľvek použitie, bez predchádzajúceho povolenia, môže viesť k porušeniu právnych predpisov vzťahujúcich sa na autorské, patentové (ochranné známky) a iné práva. Porušenie akejkoľvek z týchto podmienok má za následok automatickú stratu povolenia - bez akéhokoľvek ďalšieho právneho úkonu - vzťahujúceho sa na používanie týchto internetových stránok. Všetky materiály, ktoré ste už zo stránky stiahli, alebo vytlačili budete povinný zlikvidovať. Obrázky produktov uvádzaných na internetových stránkach majú informačný charakter, ich farba a ďalšie parameter vyhotovenia sa môžu líšiť. Ceny sú uvádzané s DPH a ak nie je uvedené inak, tak aj vrátane dopravy. Právo na akúkoľvek zmenu si vyhradzujeme. Ponuka platí len do vyčerpania zásob. Za prípadné chyby v textoch, resp. prevedenia on-line nezodpovedáme. Konverzny kurz: 30,1260 Skk/Eur. Pri platbách akceptujeme výlučne platby v mene Euro.


Obmedzenie zodpovednosti:

V prípade, že nie ste spokojní s touto webovou stránkou, jediným Vašim opravným prostriedkom je možnosť prerušiť jej používanie. Spoločnosť GESTAL, s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody, ktoré utrpíte v dôsledku používania, úpravy, doloženia, kopírovania, distribuovania alebo sťahovania materiálov alebo používania či nemožnosti používať túto webovú stránku. Spoločnosť GESTAL, s.r.o. v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne priame, nepriame, trestné, mimoriadne, náhodné ani následné škody (najmä stratu zákazky, výnosov, zisku, používania, údajov alebo iných ekonomických výhod), vyplávajúce z používania alebo realizácie informácií dostupných na tejto webovej stránke alebo v súvislosti s nimi, a to i v prípade, keby bola spoločnosť GESTAL, s.r.o. vopred poučená o možnosti vzniku takejto škody.


Ochrana osobných údajov:

GESTAL, s.r.o., predávajúci na tomto eshope sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s údajmi o kupujúcich a návštevníkoch. Tieto pravidlá sú súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše údaje. Údaje, ktoré potrebujeme poznať, nie sú podľa zákona osobnými údajmi. Údaje o Vás chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich nákupoch.
Používaním eshopu kupujúci alebo návštevník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia takéhoto odvolania.
Údaje, ktoré poskytne kupujúci sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie faktúry a záručného listu a ďalšie úkony podľa kúpnej zmluvy. Ak kupujúci potrebné údaje neposkytne, predávajúci má právo objednávku zrušiť. Pri nákupe a registrácii na eshope sa kupujúci zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami e-shopu.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu:

• meno a priezvisko,

• adresu vrátane PSČ,

• číslo telefónu,

• e-mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu:

• obchodné meno podľa príslušného registra,

• adresu sídla vrátane PSČ,

• IČO,

• DIČ,

• číslo telefónu,

• emailovú adresu,

• meno zodpovednej osoby alebo štatutára.

Kupujúci alebo návštevník odoslaním žiadosti o zasielanie noviniek e-mailom vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.
Kupujúci alebo návštevník má právo a povinnosť aktualizovať údaje o sebe priamo v on-line režime na web stránke eshopu podľa návodu, ktorý mu na požiadanie poskytne predávajúci.

  • Zdieľať:
  • facebook.com