Bezpečnostné informácie

 

Nachádzate sa na web stránke spoločnosti GESTAL, s.r.o. Vstupom na ňu, jej používaním a sťahovaním akýchkoľvek materiálov z webovej stránky súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok a ste nimi viazaní.
Spoločnosť GESTAL, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia meniť tieto podmienky.


Vlastníctvo:

Potvrdzujete, že všetky materiály, použité na tejto webovej stránke, najmä informácie, dokumenty, produkty, logá, grafiky, obrázky a služby poskytla spoločnosť GESTAL, s.r.o. alebo ňou poverení autori, vývojoví pracovníci a dodávatelia tretej strany, pričom súvisiace práva duševného vlastníctva prislúchajú spoločnosti GESTAL, s.r.o. a/alebo ňou uvedených subjektom. Jednotlivé prvky webovej stránky a uverejnené materiály sú chránené obchodnou úpravou a inými zákonmi, a nesmú sa kopírovať ani imitovať. Názov www.gestal.sk, logo spoločnosti GESTAL s.r.o. sú obchodnými značkami spoločnosti GESTAL, s.r.o. Všetky ďalšie názvy produktov, mená spoločností, známky, logá a symboly môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.


Bezpečnostné plány:

Bezpečnostné plány spoločnosti GESTAL, s.r.o. zabezpečuje ochranu osobných údajov partnerov, zákazníkov a jej obchodných partnerov.
Informácie, ktoré nám poskytnete, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.
Za bezpečnosť bankových transakcií zodpovedá príslušná banka realizujúca transakciu, prípadne pošta, alebo finančná inštitúcia, ktorú ste poverili vykonaním finančnej operácie na svoje vlastné riziko.
Spoločnosť GESTAL, s.r.o. nezodpovedá za žiadnu finančnú operáciu prevedenú bez jej súhlasu, pričom platba za tovar cez internetovú stránku  www.e-trezory.sk, www.loveckepotreby.sk, www.puskohlady.sk, www.a-hracky.sk nemôže byť považovaná za platbu vykonanú s jej súhlasom.

Materiály nachádzajúce sa na tejto stránke povoľuje spoločnosť GESTAL, s.r.o. študovať a sťahovať len pre osobné, nie komerčné účely, za podmienok, že autorské práva týkajúce sa týchto originálnych materiálov, alebo ich kópií a iné práva týkajúce sa duševných diel budete v plnej miere rešpektovať. Materiály nachádzajúce sa na tejto stránke nesmiete upravovať, znovu vyhotovovať, zverejňovať, predkladať, šíriť, resp. iným spôsobom použiť na komerčné účely alebo pre potreby verejnosti. V zmysle týchto podmienok je zakázané materiály tejto stránky použiť - za akýmkoľvek účelom - na iných internetových stránkach, resp. v sieťach počítačových systémov. Materiály nachádzajúce sa na tejto stránke sú chránené autorskými právami, ich akékoľvek použitie, bez predchádzajúceho povolenia, môže viesť k porušeniu právnych predpisov vzťahujúcich sa na autorské, patentové (ochranné známky) a iné práva. Porušenie akejkoľvek z týchto podmienok má za následok automatickú stratu povolenia - bez akéhokoľvek ďalšieho právneho úkonu - vzťahujúceho sa na používanie týchto internetových stránok. Všetky materiály, ktoré ste už zo stránky stiahli, alebo vytlačili budete povinný zlikvidovať. Obrázky produktov uvádzaných na internetových stránkach majú informačný charakter, ich farba a ďalšie parametre vyhotovenia sa môžu líšiť. Ceny sú uvádzané s DPH a ak nie je uvedené inak, tak aj vrátane dopravy. Právo na akúkoľvek zmenu si vyhradzujeme. Ponuka platí len do vyčerpania zásob. Za prípadné chyby v textoch, resp. prevedenia on-line nezodpovedáme. Konverzny kurz: 30,1260 Skk/Eur. Pri platbách akceptujeme výlučne platby v mene Euro.


Obmedzenie zodpovednosti:

V prípade, že nie ste spokojní s touto webovou stránkou, jediným Vašim opravným prostriedkom je možnosť prerušiť jej používanie. Spoločnosť GESTAL, s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody, ktoré utrpíte v dôsledku používania, úpravy, doloženia, kopírovania, distribuovania alebo sťahovania materiálov alebo používania, či nemožnosti používať túto webovú stránku. Spoločnosť GESTAL, s.r.o. v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne priame, nepriame, trestné, mimoriadne, náhodné ani následné škody (najmä stratu zákazky, výnosov, zisku, používania, údajov alebo iných ekonomických výhod), vyplávajúce z používania alebo realizácie informácií dostupných na tejto webovej stránke alebo v súvislosti s nimi, a to i v prípade, keby bola spoločnosť GESTAL, s.r.o. vopred poučená o možnosti vzniku takejto škody.


Ochrana osobných údajov (GDPR):

 

I. Úvodné ustanovenia

1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:

• Prevádzkovateľom GESTAL,s.r.o. so sídlom Povstania českého ľudu 9, 040 22 Košice, IČO: 44621167.

• Osobnými údajmi meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku 16 rokov.

2. Prevádzkovateľ e-shopu www.e-trezory.sk, www.loveckepotreby.sk, www.puskohlady.sk, www.a-hracky.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.

3. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

• Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie");

4. Účastník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.

5. Prevádzkovateľ je právnická osoba, ktorá prevádzkuje tento internetový obchod za účelom predaja tovaru a služieb koncovému zákazníkovi a kamennou predajňou na ul. Zeleninárska 1, 040 12 Košice. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu Osobných údajov:

• v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a / alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou;

• za účelom / účelmi uvedenými nižšie v čl. II.  

 

II. Účely a doby spracovania Osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:

a. plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:

i. osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;

ii. marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď. Doba spracovania: po dobu marketingovej akcie.

b. dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.);

i. daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom;

ii. plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 5 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

c. oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:

i. účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 3 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený;

ii. oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk) v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenia, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb Účastníkovi.

d. marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa;

i. plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 5 rokov;

ii. individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 5 rokov;

iii. cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 5 rokov.

1. Ak dôjde k odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz odovzdanú cookies u spracovateľa ihneď odstrániť. Na odstránenie cookies u spracovateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej doby. Okamžitým riešením je zmazanie cookies z prehliadača.

2. Prevádzkovateľ je správcom Osobných údajov.

3. Správca je prevádzkovateľom viac internetových obchodov a kamennej predajňe s obdobným tovarom a službami. V rámci udelenia súhlasu správcovi tak môžu byť zasielané obchodné oznámenia viacerými rôznymi internetovými obchodmi od 1.6.2018.

4. Kupujúci alebo návštevník má právo a povinnosť aktualizovať údaje o sebe priamo v on-line režime na web stránke e-shopu podľa návodu, ktorý mu na požiadanie poskytne predávajúci.

 

III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

1. Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.

2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.

3. Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, poskytovanie spotrebiteľského úveru, služby zákazníckej podpory, vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka, poskytovanie služby.

6. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom. 

 

IV. Práva Účastníka súvisiace so spracovaním

1. Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:

a) požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;

b) na opravu poskytnutých Osobných údajov;

c) na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;

d) na obmedzenie spracovania Osobných údajov;

e) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;

f) právo na prenos osobných údajov na iného správcu;

g) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;

h) právo na odvolanie súhlasu.  

 

2. Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom e-mailu zaslaného zo strany Prevádzkovateľa alebo žiadosti na adrese gestal@gestal.sk.

3. Práva podľa ods. 1 tohto článku písm. c) a d) nie je možné uplatniť v rozsahu a na účely uvedené v čl. II ods. 1 písm. a), b) a c) s výnimkou bodu ii) písm. c) čl. II, kedy je možné uplatnenie všetkých práv uvedených v ods. 1. 4. V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

a) požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu gestal@gestal.sk

b) namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu gestal@gestal.sk  aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

5. Ak uplatní Účastník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti Prevádzkovateľom.

6. Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku IV., Bodu 1 a) a f) je možné iba prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu Účastníka.

7. Pokiaľ Účastník uplatní niektoré z práv z článku IV., Odsek 1, má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku IV., Odsek 1 prijatá.

8. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

 

V. Záverečné ustanovenia

1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018. 

  • Zdieľať:
  • facebook.com